Trikota sw switerleri arassalamagyň dogry usullary we başarnyklary

Biziň hemmämiziň switerlerimiziň bardygyna ynanýaryn.Trikota sw switerlerörän meşhurdyr.Hapa switerleri arassalamagyň köp usuly bar.Switerleriň stiline seretseňiz, gury arassalamak gowy switerler üçin has gowudyr.Diňe şeýle etmek bilen olar has uzak dowam edip bilerler.Trikota sw switerleri arassalamagyň aşakdaky usuly.Okamaga we paýlaşmaga hoş geldiňiz.Siziň göwnüňizden turar we alada edersiňiz diýip umyt edýärin.

Trikota sw switerleri arassalamagyň dogry ýoly?

1. Switer ýuwmazdan ozal, switerden tozany çykarmaly, switerini sowuk suwa 10-20 minut çümdürmeli, çykaryp, suwy gysmaly.

2, gury arassalamaga ýa-da el ýuwulmagyna ähmiýet beriň, el ýuwlanda suwuň temperaturasy 30 exceed-dan ýokary bolmaly däldir, ýuwujy tozany ulanmazlyk maslahat berilýär, ýüň switer üçin ýörite ýuwujy serişdäni saýlap bilersiňiz, ýyly suw bilen garyşdyryp, goşup bilersiňiz ýüň switeriň hapa ýagdaýyna görä mukdaryny siňdiriň we ýuwaşja sürtüň, soňra siňdiriň we ýuwaşja sürtüň, birnäçe gezek gaýtalaň, soňra arassa suw bilen ýuwuň we 1-2 minut suwsuzlandyryň.

3. Täze satyn alnan switer resmi ulanylmazdan ozal ýuwulmalydy, sebäbi önümçilik döwründe switer käbir ýag tegmilleri, kerosin, tozan we beýleki ogurlanan önümler bilen reňklener, şeýle hem güjüklere garşy serişdeleriň ysy bar.

4. Otag otagynyň temperaturasynda guratmak üçin eşik asyjyny ulanman, eşik ýeňlerini eşik sütüni bilen asyp ýa-da salkyn we şemalladylýan ýerde goýuň.Mümkin bolsa, suwsuz ýüň switerleri 80 at-da guradyp bolýar.

Switerini ýoýulmazdan nädip ýuwmaly?

1, el bilen ýuwulan bolsa, ýuwulýan gaba ýyly suw guýuň, az mukdarda öý ammiak suwuny taşlaň we switerini siňdiriň, ýüňdäki karunkul maddalary erär.Gysylan bölegini iki eliňiz bilen bir wagtyň özünde ýuwaşlyk bilen uzadyň, soňra guradyň.Semiarym gurak bolanda, eliňiz bilen açyň we asyl görnüşini alyň: soňra asyl ululygyny dikeltmek üçin demir bilen demirläň.

2. Kir ýuwýan maşynda ýuwan bolsaňyz, ýyly suwa batyryň we demir bilen demirläň.Kir ýuwýan maşyna salanyňyzda, has köp kir ýuwuň.

3, switer ýuwulanda, gysylmagynyň öňüni almak isleseňiz, suwuň temperaturasy 30 than-dan ýokary bolmaly däldir we bitarap sabyn planşetleri ýa-da ýuwulmagy bilen ýuwuň.Suwuň soňky gezek geçenden soň, el eşikleriniň çeýeligini we ýalpyldawuklygyny saklap bilýän, şeýle hem galyndy sabyny we aşgazany zyýansyzlandyryp bilýän azajyk duz we sirke goşuň.Switerleriň gysylmagynyň öňüni almak üçin switerleri ýuwmak ýörelgesi, mümkin boldugyça gysga wagtda ýuwmakdyr.Umuman aýdanyňda, ýuwujy serişde näçe tygşytly bolsa, switer kiçelýär, şonuň üçin switeriň ululygynyň öňüni almak üçin has köp ýuwujy serişdäni goşmak has gowudyr.Switer ýuwlandan soň suwsuzlananda, ony plastik operasiýa üçin gury torda ýa-da perde goýup bolýar.Birneme gurak bolanda, guramak üçin şemalladylýan kölegäni tapmak üçin ony eşik asgyjyna asyň.Mundan başga-da, inçe ýüňi guratmazdan ozal, deformasiýanyň öňüni almak üçin eşik asyjysyna bir gat polotensany ýa-da hammam polotensasyny aýlaň.

4. Switer ýuwlanda we guradylanda, köplenç kiçelýär we kiçelýär, switer suw bilen guradylanda uzalýar we ulalýar.Hinguwlandan soň gysylmazlygyň ýoly, guradylan switerini tekiz ýerde goýmak, uzatmak we henizem goýmakdyr.Bir-iki günden soň guratmak üçin asyň.Switer gysylmaz.Hinguwlandan soň uzalmazlygyň ýoly, guradylan el eşiklerini tor jübüsine salmakdyr.Olary goýmazdan ozal doly görnüşde goýup, soňam bukup, tebigy guradyň.Switer uzalmaz we inçe bolar.

5. Switerleri kir ýuwýan maşyn bilen ýuwmazlyga synanyşyň.

6. switer ýuwsaňyz, köp güýç sarp etmezlige synanyşyň, soň bolsa guratmak meselesine üns bermelisiňiz, esasanam switer ýuwlandan soň has agyr, deformasiýa aňsat, azaltmak üçin birnäçe eşik raflaryny ulanyp bilersiňiz ýükle!

Switer arassalamakda üns bermeli nokatlar:

1. Sowuk suwlar kir ýuwmagyň ähli prosesinde ulanylmalydyr, sebäbi suw gyzgyn bolsa, switer gysýar.

2. Kir ýuwujy tozany ulanmaň, şampun maslahat berilýär.

3. Switeriňizi siňdirmäň!Köp adamlar switerlerini sowuk suwa batyrmaga, soň bolsa 2-3 sagatdan soň ýuwmaga öwrenişýärler.Bu nädogry, ýöne uzak wagtlap siňdirilen switerler şekilsiz bolmaly!

4. Switer sürtmäň!Geýimleri el bilen ýuwanymyzda eli bilen eşik sürtmäge öwrenişdik, bu dogry.Emma switer näzik we gymmat, eger eliňiz bilen sürtseňiz, switerdäki süýümi döwer, switer elastik däl we duýulýan ýaly gaty bolar.

Aboveokardakylar trikota swe switerleri arassalamagyň dogry usullary we başarnyklary hakda.Bu size birneme kömek eder diýip umyt edýärin.

Öňdebaryjylardan biri hökmündetrikota ..switersüpjün edijiHytaýda dürli ölçegdäki dürli reňkleri, stilleri we nagyşlary göterýäris.Zenanlary, erkekleri we it switerlerini kabul edýäris, OEM / ODM hyzmaty hem bar.

Degişli önümler


Iş wagty: 23-2022-nji fewral