Işiňiz üçin ýörite switer nädip saýlamaly

Işiňizi iň gowy bilýärsiňiz, şonuň üçin iň gowusyny saýlamak üçin iň gowy ýagdaýdaýörite switerlerbu siziň işiňiz üçin iň amatlydyr.Aşakda karar bermezden ozal bilmeli iki möhüm nokat bar.

1. Switerleriň haýsy görnüşleri bar?

Biz atrikota sw switerGurluşyny düzýän ýüplükleri hakykatdanam görüp boljak trikota or ýa-da örme usuly bilen öndürilen islendik ýokary bolmak.Düwmeler ýa-da fermuarlar bilen öň tarapynda açyk ýa-da açyk bolup biler.Şol ýüplükler hakykatdanam islendik zatdan ýasalyp bilner, ýöne bu ýerde has köp ýaýran materiallar bar.

Switerleriň görnüşleri

1) ýüň switer

Umuman aýdanyňda, ýüň goýunlardan we geçilerden ýygnan saçdyr, ýöne towşan, düýe, alpaka, llama we wikuna ýaly saçlary hem öz içine alyp biler.Esasan, aşa şertlerde özüni ýyly saklap bilýän haýwany gözläň: Kimdir biri ýüň ýasaýar.

2) Merino switer

Merino goýunlarynyň ýüňünden ýasalan merino, adatça merino futbolkalary bilen serhetleşýän (ýa-da bolup bilýän) gaty inçe trikota swe switerler üçin ulanylýar.

3) Kaşmirli switer

Mongoliýadaky geçilerden gyrkylan gaty ýumşak ýüplük, bu kaşaňlygyň kesgitlemesi.

4) Pagta switer

Pagta zawodyndan adatça ýeňil agram, ýazyň giçki ýa-da tomsuň başynda has laýyk gelýän sowadyjy switerler üçin ulanylýar.Käwagt dokma we ýalpyldawuk goşmak üçin zygyr ýa-da kenep bilen garylýar.

5) küpek switer

Kokoslary açyk matalary döretmek üçin gurban edilen güjükler bilen egrelýär, ýüpek switerler kän bir duş gelmeýär: görnüşini aňsatlyk bilen ýitirýärler, şonuň üçin köplenç pagta ýa-da ýüň ýaly beýleki materiallar bilen garylýar.Şeýle-de bolsa, olar örän ýyly we rahat, ýöne owadan we reňkli bolup biler.

6) Akril switer

Adam tarapyndan öndürilen süýüm, akril switerleriň görnüşini saklamaga kömek edýär.Şeýle hem ideg etmek gaty aňsat we gaty gymmat.Diňe birnäçe köýnekden soň, esasanam elleriň bedene garşy çotgasy ýaly yzygiderli sürtülme bolan ýerlerde tabletka bolýar.

7) Spandex ýa-da Elastane Switer

Uzalýan süýüm.Adatça, switer bilen azajyk garyşmak, hereketi ýeňilleşdirmek bilen bir hatarda çekmegi we çykarmagy has aňsatlaşdyrýar.

2. Näme üçin adaty switerler meniň işimi satmaga kömek edýär?

Işiňiz üçin dogry adaty switer saýlamak, garaşylýandan has köp pikirlenmegi talap edýän möhüm marka we marketing strategiýasydyr.

Kompaniýanyňyzyň reňklerinde ýa-da nyşanynda ýasalan switerler, işiňizi marketing we markaňyzy tanatmak üçin tygşytly wariantydyr.Kompaniýanyň nyşanyny ýörite switerde goýmak, markaňyzy mahabatlandyrmagyň we işiňiz barada habardarlygy ýokarlandyrmagyň ajaýyp usulydyr.QQKNIT hünärmentrikota swe switer öndüriji20 ýyldan gowrak wagt bäri dürli switer hödürlemek size kömek edip biler.

 

Aşakdaky önümler sizi gyzyklandyryp biler!


Poçta wagty: 27-2022-nji oktýabr