Köp mukdarda ýörite switer satyn almak üçin maslahatlar

Sargydyňyzyň mukdaryny köpeltmek bahany getirerýörite trikota swe switeraşak.Sebäbi öndürmek üçin zerur wagtyň ýa-da işiň mukdary takmynan deňdir we 100pc, 500pcs ýa-da 1000pc zakaz edýändigiňizi minimal derejede ýokarlandyrýar.Materiallaryň bahasy mukdar bilen birlikde ýokarlanar, ýöne bu çykdajy köp mukdarda ýaýradylar.Şol sebäpli has köp mukdarda sargyt etmek has tygşytly.Bahasyny saklamaktrikota sw switerpes, maýa goýumynyň girdejisini has köpeltmäge mümkinçilik berýär.Bu, marketing býudjetiňizi uzaldýar we sarp eden puluňyzdan has köp peýdalanmaga mümkinçilik berýär.

Gerek zatlaryňyzy kesgitläň

Size näçe adaty switer gerek boljakdygyny kesgitläň.Aslynda zerur boljak zatlary satyn alsaňyz, köp mukdarda satyn almak gaty uly zat.Customörite switeriňizi paýlap ýa-da satyp boljak ähli wakalary we ýollary gözden geçiriň.Iň soňky belgiňize düşmek üçin bahalaryňyzy düzüň.

Wagtlaýyn dizaýn dörediň

Iň meşhur lomaý switerimiziň köpüsiniň şeýle uly islegiň dowam etmeginiň bir sebäbi bar.Nusgawy dizaýn we reňk bu lomaý switeriň dürli görnüşde geýilmegine mümkinçilik berýär.Müşderileriňiz olary ýeke ýa-da beýleki palto bilen geýip bilerler.

Köp mukdarda satyn alanyňyzda has köp görnüşlere we dizaýnlara ýapyşmak isläp bilersiňiz.Tendensiýalar gysga wagtlyk bolup biler.Üýtgeşik bir zat üçin ajaýyp pikiriňiz bar bolsa, adaty switer has çäkli neşir duýgusyny berjek has kiçi partiýa sargyt etmegi göz öňünde tutuň.

Şu gün biziň bilen habarlaşyň

Indi 20 ýyldan gowrak wagt bäri, müşderilerimize düýbünden adaty switerleri dizaýn etmäge we döretmäge kömek edýäris.Bu döwürde müşderilerimize marketing býudjetlerini has köpeltmek üçin käbir maslahatlary we usullary öwrendik we býudjetiňizden has köp peýdalanmaga kömek etmek isleýäris.

Sargyt bermekýörite switerler is a big step and can tie up a significant portion of your budget, so you need to make sure you are securing a great value. We can help by answering your questions and helping you through the design process. Contact us at sam@qqknit.com to learn more or you are ready to design your sweater.As a custom trikota swe switer öndüriji, yzygiderli sargyt edýän müşderilerimiz köp we edýän işlerimize hakykatdanam buýsanýarys.

Işewür bolsaňyz, halap bilersiňiz


Iş wagty: 25-2022-nji oktýabr