Trörite trikota swe switerler

ÖNÜMLER

QQKNIT adaty switerler başdan başlap sargyt üçin trikota. Edilýär.Bu, markaňyzyň özboluşlylygyny doly açmaga mümkinçilik berýär.Islän ýüplügiňizi we reňkleriňizi ulanyp bileris we switerde islän nagyşyňyz bolup biler.Switerlerde örülen ýa-da nagyşly nagyşlar bolup biler.Ýalytrikota swe switer öndüriji, yzygiderli sargyt edýän müşderilerimiz köp we edýän işlerimize hakykatdanam buýsanýarys.

Trikota Sw switer öndürijisi

QQKNIT ýasaýarýörite trikota swe switerler Trikotawear önümlerini öndürmek boýunça hünärmenlerimiz we döretjek bolýan zatlaryňyza baglylykda ulanýan köp sanly trikota fabriklerimiz bar.

Bizde trikota sw switerler bilen hemişe işleýän we her dürli eşik ýasamak boýunça hünärmen bolan trikotawear dizaýnerlerimiz bar.Egerde sizýörite trikota sw switer döretmelikömek etmekden hoşal bolardyk.

Trörite trikota swe switer öndürijisi
ico

Tejribe

Switer pudagynda 23 ýyldan gowrak tejribe.

OEM

OEM / ODM

Düzülip bilinýän hyzmatlary hödürleýäris.

ico1

Kiçijik sargyt

Eltip bermek üçin kiçi sargytlary hem kabul edýäris.

ico2

Çalt eltip bermek

Çalt jogap we gysga wagtlyk köpçülikleýin önümçilik.

ico4

Dürli

Köp dürli switer we hyzmat hödürlemek.

ico3

Täzeçillik

Professional inerener önümi ösdürýär we özleşdirýär.

Qualityörite ýokary hilli switerler

Şahsylaşdyrylan switerler toparyňyzy, çäräňizi ýa-da işiňizi tanatmagyň ajaýyp usulydyr.Çäklendirilmedik reňk palitrasyndan, dürli ýüplük materiallaryndan we eksklýuziw nagyşdan öz markaňyza ýa-da toparyňyza mahsus birini dörediň!

QQKNIT ýüregimizi we janymyzy döretmäge kömek edýän her önümimize goýýar.Dizaýndan önümçilige çenli siziň ähli taraplaryňyza gözegçilik edýärisýörite trikota swe switerlerýokary hilli we inçe jikme-jiklikleri üpjün etmek üçin döretmek.

Iň pes sargyt mukdary: 100 birlik, ululygy üçin azyndan 50 birlik

Bäsdeşlik bahasy

Her tikişde hil: Diňe ýokary hilli switer öndürmek üçin ilkinji materiallary ulanýarys.Gözegçilerimiz, alýan zatlaryňyzyň ajaýypdygyna göz ýetirmek üçin önümçilik wagtynda we ondan soň her bir switer barlaýarlar

Mugt dizaýn kömegi

Örän çalt öwrüm, wagtynda eltip bermek

Sizi ajaýyp görkezýäris: gutydaky dizaýnyň kelläňizdäki dizaýna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin zerur zatlary alarys (ýa-da has gowusy)!

Hakyky adamlar, hakyky hyzmat: Kiçijik ýa-da uly sargytlar bolsun, hemmämiz başdan ahyryna çenli goldaw bermäge taýýardyrys.

ýörite switerler

Trikota Mach maşynlary

Ýalytrikota swe switer öndüriji, ençeme ýyl bäri ýörite switer döredýäris we ýasaýarys, şonuň üçin haýsy maşynyň siziň dizaýnyňyz üçin has gowy işlejekdigini bilýäris.Şeýle hem iň ösen trikota machine maşynlaryny ulanýarys, bu hatda iň çylşyrymly dizaýnlaryň hem trikota swe switerlere edilip bilinjekdigini aňladýar.El trikota fabrigimiz üçin hem gowy.

Customörite trikota sw switerleri nädip ýasamaly

Biziňkiýörite trikota swe switerlerköplenç gaty ýumşak (gyjyndyrmaýan) akrilden ýasalýar.Dizaýnyňyzy görkezen reňkleriňizde ulanyp, olary noldan ýasaýarys.Zawodlarymyzda ygtybarly prosesleri taýýarladyk, bu bolsa iň az sargyt mukdarymyzyň 100-e ýetýändigini aňladýar.Biz haýran galdyrýarysýöriteleşdirilen trikota sw switerlerSwiterlere hakykatdanam buýsanýarys we switerleri gapyňyza eltýäris.Öňdebaryjy wagtymyz 20 gün ýaly pes bolup biler.

Arnüplük we reňk

Trikota sw switerler üçin 100% akril ýa-da akril / ýüň garyndysyny maslahat berýäris.Her dizaýn üçin nämäniň gowy işleýändigini bilmek üçin müňlerçe we müňlerçe switer ýasadyk.Biziň ýüplügimiz, switerleriň ýokary hilli, ýumşak we maşyn ýuwulmagyny üpjün etmek üçin premium goşa garyndydyr.

Nüplügiň görnüşini tassyklandan soň, saýlamak üçin size reňk kartoçkasyny ibereris.Size zerur reňk kartada ýok bolsa, bize suratlary ýa-da Pantone belgisini iberiň.Islän reňkleriňizi standartdan üýtgeşik reňklere boýap bileris.

Reňk çalyşmalary 1
Reňk çalyşmalary

Müşderi synlary

Müşderilerimiz: Pet Valu, Hagen, upupiter, Maksat, fab it ...

Müşderi synlary

 

Sorag-jogap

QQKNIT-den haýsy önümiň hiline garaşyp bilerin?

Diňe ýokary hilli switer ýasaýarys!Everythinghli zadyň ajaýypdygyna göz ýetirmek üçin eltmezden ozal her bir switer barlaýarys.

QQKNIT haýsy özleşdirme derejesini edip biler?

Takyk özleşdirýäris!Materialdan, stilden ululygyna çenli switerleri doly düzüp bileris!

QQKNIT etiketkany gaplap bilermi?

Elbetde!Birnäçe müşderi üçin bellikler we asma zatlar ýasaýarys!

Nüplügiň haýsy görnüşi ulanylýar?

Adatça ýüň we akril ýüplük ulanýarys, ýöne başga ýüplük gerek bolsa, zerur zatlary sitata edip bileris.

Customörite switerler üçin trikota Techn usullaryňyz näme?

Trikota sw switerler barada aýdylanda, ulanyp boljak trikota techni usullarynyň dürli görnüşleri bar.Simpleönekeýden jikme-jik çylşyrymly dizaýnlara switer ýasanymyz üçin, switeriňiz üçin haýsy usulyň işlejekdigini anyk bilýäris.Aýratyn dizaýnyňyz üçin işleýän iň oňat enjamy, iň oňat iňňeleri we iň gowy ýüplügi saýlarys.

Sargytymy almak üçin näçe wagt gerek bolar?

Sargyt alýançaňyz umumy wagt önümçilik wagty PLUS üstaşyr wagty.Adatça nusga wagtymyz 7-10 gün, önümçilik wagty 25-35 gün.Tranzit wagty iberiş usullarynda dürli-dürli: Express-den 4-7 gün, ýük maşyny / deňiz bilen 25-40 gün.

Trörite trikota Sw switer zakazy

Switerlerimiziň hemmesi adaty dizaýnyňyz bilen sargyt edilýär.Önümçilik prosesi ýönekeý we düşnükli.Dizaýnyňyzy ulanyp bileris ýa-da siziň üçin dizaýn döredip bileris.Sargydyňyz tassyklanansoň, önümçilige geçmezden ozal siziň tassyklamagyňyz üçin bir nusga dokadyk.Her switerini seresaplylyk bilen öndürýäris we switerleriňizi dünýäniň islendik ýerine ibereris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň