Switer nädip örmeli?

Ilkinji switeriňizi örmek, her bir trikotaňyň ýetmek isleýän iň möhüm tapgyrlaryndan biridir we bu gollanma bilen, hatda täze öwrenijiniň hem böküp biljekdigini görkezmek üçin switer dokamagyň ähli ädimlerini döwýäris!Ine size zerur esasy başarnyklar, synap görmek üçin gowy nagyşlar we işe başlamak üçin jikme-jiklikler.

Switer dokamak üçin esasy başarnyklar

Switer dokamakdan ozal birnäçe barkemeriňiziň aşagyndaky trikota esas esaslary.Gyrmyzy we trikota t tikişleri işlemek bilen bir hatarda guýmak üçin amatlydygyňyza göz ýetiriň.

Şol wagttrikota .. switernagyşlar ulanýan tikiş usullarynda üýtgeýär, köpüsi şekiliň uzalmagy üçin jumperiň ýokarsynda we aşagynda gapyrgada işleýär.Elleriň we boýnuň töwereginde şekil döretmek üçin işiňiziň ortasynda nädip taşlamalydygyňyzy we taslamaňyzy tamamlamagyňyzy hem bilmeli bolarsyňyz.Switeriňiziň ýokardan ýa-da aşakydan örülendigine baglylykda, ýokarlanmagyň we azalmagyň esaslaryny bilmelisiňiz.

Esasy trikota pattern nagşyny okamak we trikota short gysgaltmalaryny kesgitlemek bilen rahat bolmaly.

Bu ökde ussatlar bilen, switer bermäge taýyn!

Iň oňat başlangyç switer nagşyny saýlaň

Aýak barmagyňyzy ajaýyp egin-eşik trikota ofynyň dünýäsine batyrmagy ýüregiňize düweniňizden soň, ilki bilen switer trikota pattern nagşyny tapmak gerek.Öz ukybyňyza laýyk nagşy saýlaň - ýönekeý bir zat bilen başlaň, belki gaýyk boýny ýa-da ekipa. Boýnundan, aňsat lentalardan we köp sanly tikiş ýa-da ýönekeý stokinetden başlaň.

Uly ululykdaky switer dokamakdan birneme tolgunýan bolsaňyz, elmydama çaga ýa-da çaga örmekden başlap bilersiňiz.Kiçijik switerler has ululary ýaly başarnyklary öz içine alýar, ýöne has gysga wagtyň içinde size has köp ynam döredip, has çalt gutarar.

Çunky ýüplükler taslamany has çaltlaşdyrýar we tikişleri sanamak we görmek has aňsat, şonuň üçin täze başlanlar üçin gowy saýlaw.

Saýlawlareýüplükwe iňňeler

Haýsy süýümi ulanjak bolýarsyňyz?Merino ýüň ýa-da akril garyndysy?Başlamazdan ozal nagyşyňyz üçin ýüplügiň dogry agramynyň bardygyny barlaň!Tekiz, adaty ýüň ýüplük ilkinji taslama üçin ajaýyp.Örmek aňsat we size mümkinçilik berýärnäme edýändigiňize serediňwe ýalňyşlyklardan öwreniň.Şeýle hem, nagyşyňyz, bökmek üçin näçe gram ýa-da howly gerek boljakdygyny anyk habar berer.

Nüplük belligine seretseňiz, maslahat berilýän iňňäniň ululygy bolar (iki sany örülen trikota need iňňesiniň nyşanyny gözläň, aşagynda san bar).Trikota to üçin hemişelik alyp gitmegini islemeýän bolsaňyz, ABŞ-nyň ululygyndaky 8 iňňeden (5mm) has kiçi bir zatlardan uzak duruň.ABŞ-nyň ululygy 10 1/2 iňňe (6.5mm) ortaça ýüplükden gaty kanagatlanarly derejede gezelenç eder.

Ölçeg we dartgynlyk

Switer trikota pattern nagyşyňyzda ölçeg ýa-da dartyş hakda bölümiň bardygyny görersiňiz.Switeriň ululygy, ulanylýan iňňäniň ululygyna we nädip berk ýa-da ýumşak örülýändigiňize görä ölçelýär.Başlangyç trikota As hökmünde, ölçegiňizi barlamak, ululygynyň we netijesiniň isleýşiňiz ýalydygyna göz ýetirip biler.Şahsy dartgynlygy kesgitlemegiň iň oňat usuly, swetka dokamakdyr - başlamazdan ozal barlamak üçin wagt sarp etmek hökman!

Jemleýji meseleler

Switeriň talap edýän böleklerini ölçemek we örmek üçin zerur wagtyňyzy alanyňyzdan soň, tikinleriňizi dogry tikmek üçin biraz köp wagt sarp ediň.Düşek tikişi gapdal tikişleri tikmek üçin zerurdyr, gorizontal tikiş bolsa egin tikişleri ýaly birleşdirilen tikişleri birleşdirmek üçin işleýär.Dogry gutarmak, şkafyň aňyrsynda ýaşaýan bilen deňeşdireniňde buýsanýan switeriň bolmagy bilen tapawutlandyryp biler.

Öňdebaryjylardan biri hökmündetrikota swe switer öndürijileri, Hytaýdaky zawodlar we üpjün edijiler, dürli ölçegdäki dürli reňkleri, stilleri we nagyşlary göterýäris.Customöriteleşdirilen pullover kardigan switerleri kabul edýäris, OEM / ODM hyzmaty hem bar.


Iş wagty: Iýun-23-2022