Haýwan switerleri hakda bilmeli

Öý haýwanlaryedil moda ýaly ulanylmaýar, käbir öý haýwanlary hakykatdanam salkyn howada ýyly bolmaly.Haýwan switer hakda bilmeli zatlaryňyzy okaň

Köp adamlar haýwan switerleriniň ýa-da paltolarynyň diňe moda önümi hökmünde ulanylmaýandygyny bilmeýärler, ýöne käbir öý haýwanlary haýwan switer ýa-da palto geýmekden hakykatdanam peýdalanýarlar.

Kiçijik itler we gysga saçly itler gyşda switer, palto ýa-da penjek ýaly ýyly eşiklere mätäç, sebäbi has ir sowuk bolýar.Gysga aýakly it tohumlary gyşda ýyly switer ýa-da penjek hem ulanyp bilerler.Groundere has ýakyn bolansoň, has ir sowuklaýarlar.

Garry itleriň köplenç immun ulgamy has gowşak, bu bolsa hökman ýyly switer ýa-da it palto ulanyp biljekdigini aňladýar.Garry itler kesellere has ýykgyn edýärler we özlerini ýyly saklap bilmeýärler.Gipotermiýadan goramak üçin garry itler, syrkaw itler ýa-da böwrek ýa-da ýürek problemalaryndan ejir çekýän itler sowuk aýlarda elmydama switer ýa-da it palto geýmeli.

Haçan haýwanyňyza palta gerek däl?

Inçe, gysga saçly palto bolmadyk iri it tohumlaryna palto ýa-da it switer gerek däl.Şeýle hem, Keramatly Bernard, Husky ýa-da nemes çopany ýaly käbir it tohumlary goşmaça yssylyga mätäç däldir.Elbetde, olary sowukdan goraýan galyň palto bar.Goşmaça switer ýa-da penjek diňe işlemeginiň öňüni alar.

Itiňiziň ululygyna ýa-da ýaşyna garamazdan, itiňize switer ýa-da palto dakanyňyzda, onuň aşa gyzmagyndan ejir çekýändigine hemişe gözegçilik etmek möhümdir.Artykmaç gyzmagyň alamatlary, aşa çişirmek, switer ýa-da penjek çyzmak.

Öý haýwanlaryna switer goýmak erbetmi?

Dogry (ýylylyk üçin) ulanylýança, switerler, palto we penjekler gowy.Şeýle hem owadan ýa-da moda bolan bolsa, bu diňe öý eýeleri üçin bonus.Daşky eşikler öý haýwanlaryna gyş aýlaryndan lezzet almaga we işjeň hereket etmäge kömek edip biler.

Itleriň köpüsi switer geýmegi gowy görýärler.Switeriň dem almakda kynçylyk döredip bilmejekdigine ýa-da syýahat etmegine we ýykylmagyna sebäp bolmajakdygyna göz ýetiriň.

Itime haýsy temperatura switer goýmaly?

Bu hakykatdanam itiňize, tohumyna, ýaşyna we sowuga näderejede uýgunlaşmagyna bagly bolar.Käbir itlere temperatura doňmaga ýakynlaşanda diňe switer gerek bolup biler.Itiňiz näçe az hereket etse, şonça-da sowuk bolar.Itiňize seýilgähde aýlanmak üçin switer gerek bolmazlygy mümkin, ýöne sowukda duranda çalt sowar.

Itiňiz rahat däl ýaly görünse, gujagyňyza siňip gitmäge synanyşsa ýa-da ýorgan-düşekde jaýlanmagyny dowam etdirse, gaty sowuk bolmagy mümkin.Eger titreýän bolsa, hökman gaty sowuk!

Itler içerde switer geýip bilermi?

Elbetde!Whippets ýa-da Pitfals ýaly tohumlar (ikisiniň hem gaty gysga we inçe sütükleri) has sowuk aýlarda içerde switer ýa-da pijama geýmek bilen tanalýar.

Temperatura muny talap edýän bolsa, hawa.Peaceaş gurjaklar, uly itler, derisi itler we aňsatlyk bilen sowuklaýan itler öýdäki ýeňil switerden peýdalanyp bilerler.Şeýle-de bolsa, itiňizi galyň switer bilen gyzdyrmajak boluň.

Gysganç dostuňyz üçin it switerini nädip saýlamaly?

Haýwanlaryňyzyň iň gowy dosty üçin it switerini saýlanyňyzda birnäçe faktorlary göz öňünde tutmak zerurdyr.Ilki bilen göz öňünde tutulmaly faktor, it switeriniň hili.Switeriň gorag häsiýetlerini barlamaly.Mundan başga-da, it switerleri dürli reňklerde, ululykda we dizaýnda bolýar.Güýjüňiziň şahsyýetini görkezýän stili saýlaň.

Öňdebaryjy haýwanlaryň biri hökmündeswiter öndürijiler, Hytaýdaky zawodlar we üpjün edijiler, dürli ölçegdäki dürli reňkleri, stilleri we nagyşlary göterýäris.Täze ýyl doglan it switerlerini kabul edýäris, OEM / ODM hyzmaty hem bar.


Iş wagty: 14-2022-nji sentýabr