Täze başlanlar üçin it switerlerini nädip örmeli

Kine ýoldaşyňyzy örmek gaty gowy zat aöý haýwanlary.Gaty gowşak ýa-da berk bolmazdan itiňize laýyk switer isleýän bolsaňyz, itiňiziň uzynlygyny we bilini ölçäň.Trikotajyň ululygyny kesgitläň.Yzky bölek we aşaky bölek ýasamak üçin esasy trikota t tikişini ulanyň.Soňra uly gözli iňňäni saplaň we switer emele getirmek üçin iki bölegi birleşdiriň.Bu ýönekeý it switeriniň diňe bir görnüşe daýanýandygy sebäpli, täze başlanlar üçin ajaýyp!

Itiňizi ölçemek we ölçegiňizi barlamak

Itiň boýnuny, döşüni we uzynlygyny ölçemek üçin ölçeg lentasyny ulanyň

Iki barmak üçin ýer goýup, itiň boýnundan ölçäň.Gursagy ölçemek üçin ölçeg lentasyny itiň gapyrgasynyň iň giň bölegine daňyň.Gursagyň ululygy bolan bu belgini ýazyň.Itiň uzynlygyny ölçemek üçin, ölçeg lentasynyň ujuny ýakanyň ýakasynda saklaň we guýrugyň düýbüne çekiň.Bu belgini ýazyň.

Switeriň haýsy ululygyny kesgitläň

Arka we aşaky bölek üçin zyňýan we örülen tikişleriň sany, ýasamak isleýän switeriňize baglydyr.Itiňiziň ölçeglerine serediň we haýsy ululygyň itiňize has laýykdygyny görüň.Taýýar ölçeg üçin:

Kiçijik: 18 dýuým (45,5 sm) döş we 12 dýuým (30.5 sm)

Orta: 22 dýuým (56 sm) döş we uzynlygy 17 dýuým (43 sm)

Uly: 26 dýuým (66 sm) döş we 20 dýuým (51 sm)

Artykmaç uly: 30 dýuým (76 sm) döş we 24 dýuým (61 sm)

Haýwan haýwanyňyz iki ululygyň arasynda bir ýere düşse, ikisiniň ulusyny sargyt etmegi maslahat berýäris.

Switeriňiz üçin ýeterlik ýüplük satyn alyň

Halaýan reňkiňizde super ýüplük gözläň.Kiçijik, orta ýa-da uly switer ýasamak üçin, hersi 6 unsiýa (170 g) 1-den 2-e çenli süňk gerek bolar.Artykmaç uly it switer üçin hersi 6 unsiýa (170 gr) bolan 2-3 sany skein gerek bolar.

Taslama üçin 13 ABŞ (9 mm) ululygy saýlaň.

Özüňize iň amatly duýýan iňňeleri ulanyň.Bambuk, metal, plastmassa ýa-da agaç iňňeleri synap görüň.Switeriň arka we aşaky bölegini ýygnamak üçin size uly gözli iňňe gerek bolar.

Ölçegiňizi barlaň

Switeriňiziň ululygyna örüljekdigine göz ýetirmek üçin ölçäp boljak bir nusga dokamaly bolarsyňyz.Kwadrat çalyşmak üçin 8 tikişe guýuň we 16 hatar örüň.Meýdany ölçemek üçin hökümdar ulanyň.Nüplük we iňňeler nagyş üçin laýyk bolsa, ölçegiňiz 4 dýuým (10 sm) bolar.Ölçegiňiz gaty uly bolsa, has kiçi iňňeleri ulanyň.Ölçegiňiz gaty kiçi bolsa, has uly iňňeleri ulanyň.

Öňdebaryjy haýwanlaryň biri hökmündeswiter öndürijiler, Hytaýdaky zawodlar we üpjün edijiler, dürli ölçegdäki dürli reňkleri, stilleri we nagyşlary göterýäris.Täze ýyl doglan it switerlerini kabul edýäris, OEM / ODM hyzmaty hem bar.

Yzky bölegi örmek

1. makingasaýan ululykdaky switer üçin tikişlere guýuň

Dökmek üçin ululygyňyzdaky 13 ABŞ (9 mm) iňňäni ulanyň:

Kiçi: 25 tikiş

Orta: 31 tikiş

Uly: 37 sany tikiş

Artykmaç: 43 tikiş

2. Indiki 7-16 dýuým (18-40,5 sm) garter tikişinde işläň

Dikişleriňize zyňanyňyzdan soň, garteriň tikilmegi üçin her hatary dokamagy dowam etdiriň.Switeriň arka bölegi ölýänçä, tikin tikişini dowam etdiriň:

Kiçi: 7 dýuým (18 sm)

Orta: 12 dýuým (30.5 sm)

Uly: 14 dýuým (35,5 sm)

Artykmaç: 16 dýuým (40,5 sm)

3. Pese gaçýan hatary işlediň

Yzky bölek isleýşiňiz ýaly uzyn bolansoň, bölek daralmagy üçin tikişleri azaltmaly bolarsyňyz.1 tikiş trikota then edip, indiki 2 tikişi bilelikde tikiň.Bu olary bir tikişe birleşdirer, şonuň üçin hatar birneme azalýar.Iňňäniň iň soňky 3 tikişine ýetýänçäňiz, her tikişi dokamagy dowam etdiriň.Olardan ikisini bilelikde örüň we soňra iň soňky tikişi örüň.

Bölümiň dar ujy itiň ýakasynyň golaýynda bolar.

4. Garter indiki 3 hatary tikýär

Garteri tikmek üçin indiki 3 hatar üçin her tikişi örmäge dowam ediň.

5. 1 azalýan hatar

Yzky bölegi ýuwaş-ýuwaşdan kiçeltmek üçin ilkinji tikişi örüň we indiki 2-ni birleşdiriň. Iňňäniň iň soňky 3 tikişine ýetýänçäňiz dokamagy dowam etdiriň.1 ýasamak üçin 2 tikişi birleşdiriň we iň soňky tikişi iňňe bilen örüň.

6. azalýan hatarlar bilen alternatiw garter tikiş hatarlary

Moreene 3 hatar örüň we soňra azalýan hatary işlediň.Kiçijik ýa-da orta switer ýasaýan bolsaňyz, muny ýene 3 gezek gaýtalaň.Uly switer ýasaýan bolsaňyz, muny 4 gezek gaýtalamaly bolarsyňyz we uly switer dokaýan bolsaňyz, 6 gezek gaýtalaň.Azalýan hatarlary gutaranyňyzdan soň, iňňeleriňizde köp tikiş bolmaly:

Kiçi: 15 sany tikiş

Orta: 21 tikiş

Uly: 25 tikiş

Artykmaç: 27 tikiş

7. Yzky bölegi daňyň

Taýýar arka bölegi iňňeleriňizden aýyrmak üçin ilkinji 2 tikişi örüň.Çep iňňäniň ujuny sag iňňäniň üstünde size has ýakyn tikişe salyň.Şol tikişi ikinji tikişiň öňünde bolar ýaly çekiň.Dogry iňňeden taşlaň.Çep iňňeden 1 tikişi sag tarapa dokamagy dowam etdiriň we çep iňňede bary-ýogy 1 tikiş galýança tikişi öňündäki tikişiň üstünde galdyryň.

8. arnüplügi kesiň we iň soňky tikişi düwüň

5 dýuým (12 sm) guýrugy bolar ýaly ýüplügi kesiň.Deşigi ulaltmak üçin iňňäniň iň soňky tikişini gowşadyň.Guýrugy deşikden aýlaň we trikota need iňňesini aýyryň.Yarüplügi düwmek üçin ýüplügi çekiň.

Indi iňňelerden aýrylan gutarnykly bölek bolmaly.

Aşagy dokamak

1. makingasaýan ululykdaky switer üçin ýeterlik tikiş guýuň

Switer üçin aşagy ýasamak üçin iňňeleriňizi guýuň:

Kiçi: 11 sany tikiş

Orta: 13 tikiş

Uly: 15 sany tikiş

Artykmaç: 17 ​​sany tikiş

2. Indiki 4 1/2 - 10 3/4 dýuým (11,5 - 27,5 sm) garter tikişinde işläň

Garteri tikmek üçin, switeriň aşagy ölýänçä her hatary örüň:

Kiçi: 4 1/2 dýuým (11,5 sm)

Orta: 7 1/4 dýuým (18,5 sm)

Uly: 10 1/4 dýuým (26 sm)

Artykmaç: 10 3/4 dýuým (27,5 sm)

3. Pese gaçýan hatary işlediň

Ilkinji tikişi örüň we indiki 2 tikişi birleşdirip, bary-ýogy 1 tikiş taýýarlaň.Çep iňňede bary-ýogy 3 sany tikiş galýança, galan tikişleri dokamagy dowam etdiriň.Tikişi azaltmak üçin tikişleriň 2-sini birleşdiriň we iň soňky tikişi örüň.

4. Garter indiki 4 hatary tikýär

Indiki 4 hatar üçin her tikişi dokamagy dowam etdiriň.

5. Başga bir azalýan hatary işlediň

Aşakdaky bölegi ýakanyň golaýynda dar etmek üçin, birinji tikişi örüň we indiki 2-ni bilelikde tikiň.Iňňedäki iň soňky 3 tikişe ýetýänçäňiz örmegi dowam etdiriň.1 ýasamak üçin 2 sany tikiş birleşdiriň we iň soňky tikişi iňňe bilen örüň.

6. azalýan hatarlar bilen alternatiw garter tikiş hatarlary

Moreene 5 hatar örüň we soňra azalýan hatary işlediň.Kiçijik switer ýasasaňyz ýa-da orta switer üçin 3 gezek gaýtalaň.Uly switer ýasaýan bolsaňyz, muny 4 gezek gaýtalamaly bolarsyňyz we gaty uly switer dokasaňyz, 5 gezek gaýtalaň.

7. Aşakdaky bölegi daňyň

Ilkinji 2 tikişi dokap, taýýar bölegi iňňeleriňizden çykaryň.Çep iňňäniň ujuny sag iňňäniň üstünde size has ýakyn tikişe salyň.Şol tikişi ikinji tikişiň öňünde goýuň.Tikişi sag iňňeden taşlaň.

8. Iň soňky tikişi taşlamagy tamamlaň

Çep iňňeden 1 tikişi sag tarapa dokamagy dowam etdiriň, soňra bolsa tikişi öňündäki tikişiň üstünden galdyryň.Çep iňňede bary-ýogy 1 tikiş galýança muny dowam etdiriň.

9. arnüplügi kesiň we iň soňky tikişi düwüň

5 dýuým (12 sm) guýruk ýasamak üçin ýüplügi kesiň.Deşigi ulaltmak üçin iň soňky tikişi birneme çekiň.Deşikden ýüplügiň guýrugyny aýlaň we trikota need iňňesini süýşüriň.Düwünmek üçin ýüplügi berk çekiň.

Indi arka bölekden birneme kiçi we dar bolan gutarnykly esbap bolmaly.

It switerini ýygnamak

1. Uly gözli iňňäni saplaň

Takmynan 18 dýuým (45 sm) ýüplügi çekiň we uly gözli iňňäniň üsti bilen sapak beriň.Switeriň böleklerini örmek üçin ulanan sapagyňyzy ulanyň.

2. Yzky bölegi we aşaky bölegi düzüň

Arka we aşaky bölegi biri-biriniň üstünde goýuň, şonuň üçin sag (öň) taraplar biri-birine sereder.Gyralaryny deňleşdiriň.

3. Arka we aşaky bölegi bilelikde tikiň

Taşlaýan dar tarapyňyza uly gözli iňňäni salyň.Taraplary bilelikde tikiň we switeriň ters tarapy üçin gaýtalaň.Itiň öň aýaklary üçin ýer goýýandygyňyzy anyklamak üçin bölekleri bilelikde tikiň:

Kiçi: 2 dýuým (5 sm)

Orta: 2 ýarym dýuým (6,5 sm)

Uly: 3 dýuým (7,5 sm)

Artykmaç: 3 1/2 dýuým (9 sm)

4. Aýaklar üçin açyk ýer goýuň

Aýaklar üçin ýer saklamak üçin, tikmegi bes ediň we indiki birnäçe dýuým açyk goýuň.Taşla:

Kiçi: 3 dýuým (7,5 sm)

Orta: 3 ýarym dýuým (9 sm)

Uly: 4 dýuým (10 sm)

Artykmaç: 4 1/2 dýuým (11,5 sm)

5. Switeriň galan uzynlygyny iki tarapa tikiň

Arka we aşaky bölegi bilelikde tikmek üçin, ahyryna ýetýänçä bölekleri tikmegi tamamlaň.Iň soňky tikişi daňyň we sapagy kesiň.Switerleri tikinleri gizlemek üçin itiňize dakyň.

Öňdebaryjy haýwanlaryň biri hökmündeswiter öndürijiler, Hytaýdaky zawodlar we üpjün edijiler, dürli ölçegdäki dürli reňkleri, stilleri we nagyşlary göterýäris.Täze ýyl doglan it switerlerini kabul edýäris, OEM / ODM hyzmaty hem bar.


Iş wagty: Awgust-16-2022